Įmonės darbuotojai nuo 2000 m. vykdo:

Tiriamuosius-taikomuosius darbus transporto srityje, apimančius susisiekimo sistemų tyrimus, planavimą, prognozavimą, investicijų poreikio įvertinimą.


Mokslinę-ekspertinę veiklą: tyrimų, jų rezultatų apdorojimo ir prognozavimo metodų kūrimas, teisės aktų ir valstybinių plėtros programų rengimas. Paskelbtas 41 mokslinis straipsnis, iš kurių 14 – tarptautinėse duomenų bazėse.

 

 

 

 

 

Direktorius dr.Martynas Starevičius

 

 

 

Darbai, kuriuose įmonės darbuotojai dirbo vykdytojais ar vadovavo darbo grupėms:

 

Viešasis transporto ir gyventojų judumas

Šiaulių miesto keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais esamos situacijos vertinimas ir siūlymų geresniam viešojo transporto sistemos organizavimui pateikimas“ (2013 m.);


„Maršrutinių autobusų energijos sąnaudų nustatymui skirto modelio ir metodikos sukūrimas“ (2013 m.);


„Kauno rajono savivaldybė teritorijos bendrasis planas, Sprendiniai“ (2007 m.);


„Kauno miesto viešojo transporto maršrutų optimizavimas“ (2003 m.);


„Kauno miesto maršrutinio keleivinio transporto keleivių srautų tyrimas“ (2002 m.).

 

Susisiekimo infrastruktūros planavimas

Tarptautiniai

„Rail Baltica Growth Corridor“ Interreg IVB Baltic Sea Region Programm 2007-2013“ (2013 m.)

„Feasibility study on Rail Baltica railways“ (2007 m.);

Nacionaliniai

„Valstybinės reikšmės kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 222,52 iki 228,92 km rekonstravimo teritorijų planavimo dokumentų ir techninio darbo projekto parengimas su poveikio aplinkai vertinimu“ (2011 m.);


„Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruožo nuo 11,20 iki 15,90  km (Karmėlavos aplinkkelio) tiesimo projektiniai pasiūlymai su poveikio aplinkai vertinimu“ (2011 m.);


„Kelio 141 ruožo nuo 209,2 iki 215,7 km rekonstravimo (Priekulės aplinkkelio) statybos finansavimo privalomųjų dokumentų parengimas finansavimui iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo“ (2011 m.);


„Visagino atominės elektrinės sunkiasvorių ir didžiagabaričių bei kitų krovinių parinktų transportavimo maršruto (ų) projektinių sprendinių parinkimas ir jų ekonominis vertinimas: Lietuvos automobilių kelių transporto tinklo tyrimai“ (2010 m.);


„Susisiekimo infrastruktūros būklės ir poreikių įvertinimas pastačius naują Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalą“ (2008 m.);


„Geležinkelio viaduko per Varnėnų g. rekonstrukcija ir geležinkelių pertvarkymas pietinėje uosto dalyje nuo Varnėnų iki Nevėžio g. galimybių studija“ (2008 m.);


„Greitaeigio geležinkelio Rail-Baltica alternatyvų analizė šiaurinėje Lietuvos dalyje“ (2007 m.);
„Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimo ekonominis įvertinimas“ (2007 m.);

Atskiros teritorijos

„Transporto srautų tyrimai Kauno mieste Šauklių g. – Jonavos g. žiedinėje sankryžoje“ (2009 m.);


„Kelio tiesimo su tiltu per Nevėžį ties Surviliškiu galimybių studija“ (2008 m.);


„Išvažiavimų iš gyvenamųjų namų kvartalo koncepciniai sprendimai sankryžose“ (2007 m.);


„Transporto srautų tyrimai trijose Veiverių gatvės ir vienoje Lakūnų plento sankryžose ir modeliavimas atsižvelgiant į rengiamo gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano sprendinius“ (2007 m.);


„Utenos pietrytinio aplinkkelio tiesimo ekonominis įvertinimas“ (2006 m.);


„Zarasų miesto aplinkkelio III varianto vertinimas ekonominiu, saugaus eismo bei socialiniu aspektais“ (2006 m.);


„Jurbarko miesto žvyruotų gatvių rekonstravimo galimybių tyrimas Sodų ir Tulpių kvartaluose ir Kalnėnų mikrorajone“ (2006 m.);


„Ginkūnų (Šiaulių šiaurės-rytų)aplinkkelio tiesimo ekonominis vertinimas“ (2005 m.);


„Raudondvario aplinkkelio tiesimo ekonominis įvertinimas“ (2005 m.);


„Transporto ir pėsčiųjų srautų tyrimai ir optimizavimas AB Prekybos Bazė ,,Urmas” teritorijoje“ (2003 m.).

 

Rengiant susisiekimo infrastruktūros projektus spręsti uždaviniai:

 • Esamos būklės analizė apimanti transporto srautų parametrų, susisiekimo infrastruktūros būklės ir jos atitikimo techniniams reglamentams bei aplinkos įtakos tyrimus;
 • Transporto srautų modeliavimas įvertinantis jų judėjimo parametrus, gyventojų judrumą, susisiekimo poreikį ir traukos centrus, infrastruktūros būklė bei numatomą plėtrą;
 • Keleivių ir krovinių srautų tyrimai bei jų prognozavimas, atsižvelgiant į planuojamą plėtrą;
 • Atskirų susisiekimo infrastruktūros plėtros alternatyvų poreikio, poveikio aplinkai bei ekonominis vertinimai infrastruktūros, transporto srautų ir saugumo požiūriu, finansavimo paraiškų rengimas.
 • Atskirų objektų (gyvenamieji kvartalai, logistikos ir prekybos centrai) susisiekimo poreikių vertinimas, jų prijungimo prie esamos infrastruktūros sprendiniai.

Kai kurių darbų pavyzdžiai:

 • Teritorijų planavimas

„Kauno Laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialusis planas“ (2009 m.);


„Kauno oro parko galimybių studija“ (2009 m.);


„Rietavo savivaldybės susisiekimo sistemos specialusis planas“ (2009 m.);


„Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planas 2009-2013 m.“ (2008 m.);


„Rietavo savivaldybės susisiekimo sistemos galimybių studija“ (2008 m.);


 „Mažeikių miesto transporto srautų optimizavimas sujungiant šiaurinę ir pietinę miesto dalis“ (2008 m.);

 

Rengiant teritorijų planavimo projektus spręsti uždaviniai:

 • Esamos būklės analizė apimanti kitų planavimo dokumentų apžvalgą (bendrieji, specialieji, detalieji planai), transporto srautų parametrų, susisiekimo infrastruktūros būklės ir jos atitikimo techniniams reglamentams;
 • Planuojamos plėtros ir jos įtakos susisiekimo sistemai analizė;
 • Susisiekimo sistemos plėtros poreikių vertinimas ir prognozavimas atsižvelgiant į gyventojų ir verslo subjektų esamus ir planuojamus poreikius, eismo saugumą ir poveikį aplinkinėms teritorijoms;
 • Susisiekimo sistemos (transporto, pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūros) plėtros sprendinių planavimas, žemės paėmimo visuomenės poreikiams vertinimas;
 • Infrastruktūros modernizavimo ir įrengimo investicijų planavimas, projektų ekonominis vertinimas, finansavimo paraiškų rengimas.

 

Kai kurių darbų pavyzdžiai:

 • Pasiūlymų ir pakeitimų rengimas teisės aktams

„Pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimų, įgyvendinant 2006 m. gegužės mėn. 17 d. Europos Parlemento ir Europos Tarybos direktyvą 2006/38/EB, kuri iš dalies keičia direktyvą 1999/62/EB“ (2006 m.);


„Mokesčių už matmenų viršijimą analizė Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse ir pasiūlymų parengimas“ (2006 m.);


„Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programos pagrindimas“ (2005 m.);


„Mokesčių už krovinines transporto priemones analizė ir tarifų pagrindimas“ (2004 m.);

 


Rengiant pasiūlymus ir pakeitimus teisės aktams spręsti uždaviniai:

 • Susijusių Lietuvos teisės aktų analizė;
 • Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse galiojančių teisės aktų analizė;
 • Pasiūlymų ir pakeitimų rengimas bei jų ekonominis vertinimas.

 

 • Finansavimo dokumentų rengimas (ES ir kiti fondai)

„Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamų ekologiškų viešojo transporto priemonių pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos, teikėjų kvalifikacijos reikalavimų ir pasiūlymų vertinimo kriterijų) parengimo ir konsultacinės paslaugos“ (2012 m.);


„Saugaus eismo priemonių diegimo 2010-2011 metais galimybių studija“ (2008 m.);


„Saugaus eismo priemonių paketo 2007 – 2009 m. dokumentacijos rengimas Europos Regioninės Plėtros Fondui“ (2005 m.);


„Saugaus eismo priemonių įrengimo 2007-2009 m. galimybių studija papildomam priemonių sąrašui“ (2005 m.);


„Eismo saugos priemonių įgyvendinimo 2007 – 2009 m. galimybių studija“ (2004 m.).

 


Rengiant finansavimo dokumentus rengtos galimybių studijos, investiciniai projektai, ekonominiai vertinimai, finansavimo planai ir pildytos paraiškos.